Цветозар Йотов – археолог

Завършил бакалавър по археология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2013 г. През 2016 г. защитава магистърска теза по средновековна археология на тема „Поява и развитие на централните места във Влахия през ХIV–ХV век (по археологически данни)“. Работил като специалист археолог на редица редовни и спасителни разкопки. От 2015 г. e на работа в Регионален исторически музей – София, като понастоящем заема длъжността на гл. уредник, отговарящ за отдел „Фондове“. От 2019 г. докторант към Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ (София). Добро владеене на английски език, ползва румънски език.