Курс за екскурзоводи

Екскурзоводско обслужване – професия “Екскурзовод”
Удостоверение за придобиване на трета степен на професионална квалификация, след полагане на Държавен изпит.

Общ брой часове: 960 часа ( теория: 426 часа, практика: 534 часа)
Обучението стартира онлайн
Цена 480 лв. – платима на две вноски.
В цената са включени и 3 пътувания с реални туристи като стажант-екскурзовод.

Записване до 10.09.2022 г.
След заявка получавате на вашия имейл Заявление за записване.
Контакти:
selenaconsulting@mail.bg

Банкова сметка:
Банка ДСК IBAN BG 35 STSA 93000022689021 STSA BGSF

 

Изисквания: завършено средно образование

Цел на обучението: придобиване на професионални компетенции за упражняване на професията „Екскурзовод“.

Знания:

 • различни сфери – география, история, културология, религия, изкуство
 • правата и задължения, съгласно Кодекса на труда и нормативната база в туризма, договорни отношения между работодател и работник
 • ролята и мястото на екскурзовода при решаване на проблеми, вземане на решения и участието в работата на екипа
 • общи икономически принципи за организация и развитие на туризма
 • основните моменти и приципи на делово общуване
 • общи правила за работа с компютър
 • стандарт на обслужване на различните работни места – на открито, в автобуса, в музея, в хотела, в зала и по туристическите обекти
 • терминология на туристическото обслужване
 • хигиенни изисквания за местата, посещавани от туристите
 • специфични условия на туроператорската и турагентската дейност
 • основните принципи на маркетинга и рекламата
 • паспортните, митнически и гранично-пропускателни формалности
 • българските и европейски разпоредби в областта на пътническия транспорт

Придобити умения:

 • да провежда екскурзии в страната и чужбина, изнасяйки екскурзоводски беседи според зададения маршрут
 • да използва чужд език по време на работа
 • да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания
 • да прилага комуникативни умения
 • да прилага технологията на туристическото обслужване
 • да оперира с техническите съоръжения
 • да прилага правната уредба в туризма
 • да работи с чуждестранни или български туристи
 • да използва ефективни средства за комуникация, да прави отчет на извършената работа
 • да ползва специализирани програмни продукти в интернет
 • да прилага системите на организация на труда
 • да изпълнява функции на водач, придружител, преводач, организатор, аниматор по време на пътуване, отговорник по трансфери и настаняване
 • стриктно да следи за предоставяне на предварително заплатените от туристите услуги

 

selenaconsulting Автор