Учебен план – професия Хотелиер

№ по ред Видове подготовка, модули

 Теория

Практика

Общ брой

А Задължителна професионална подготовка

А1 Обща задължителна професионална подготовка

76

10

86

1. Здравословни и безопасни условия на труд

8

8

2. Трудово-правни и икономически знания.

18

18

3. Бизнес-комуникация и делово общуване. Работа в екип

10

10

20

4. Икономика и мениджмънт в туризма

16

16

5. Маркетинг и реклама в туризма. Връзки с обществеността

24

24

А2
Отраслова задължителна професионална подготовка

120

70

190

1. Чужд език по професията

30

40

70

2. Основи на туризма.

10

10

3. Санитарно-хигиенни изисквания. Система на безопасност

10

10

4. Счетоводство и отчетност в туризма

12

6

18

5. Професионална етика и туристическо поведение

8

8

6. Информационни технологии  туризма

24

18

42

6. Законодателство, счетоводство и отчетност.

6

6

12

7. Културология

10

10

8. Хигиена на храненето и хранителното законодателство

10

10

А3 Специфична за професията и специалността  задължителна професионална подготовка

218

406

624

1. Организация и функциониране на кухнята.

20

20

40

2. Организация и функциониране на ресторанта

20

20

40

3. Технология на хотеиерското обслужване

64

68

132

4. Екология в туризма

8

20

28

5. Организация и управление на малкото предприятие в туризма

20

20

40

6. Технология на допълнителните дейности в туризма

20

20

40

7. География на тризма

34

40

74

8. История на материалната и духовната култура

20

38

58

9. Обмяна на валута

4

20

24

10. Неотложна медицинска помощ в туризма

8

20

28

11. Производствена практика по професията

120

120

Б. Избираема професионална подготовка

20

40

60

16. Инструменти за външно финансиране в туризма. Планиране на проекти.

20

40

60

 

Всичко:

434

526

960