Учебен план – професия „Счетоводител“

II УЧЕБЕН ПЛАН

Наименование на предметите /модулите/ Брой часове Теория Прак-

тика

І. ОБЩА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА     ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

104

64

40

1.1. Охрана на труда. Опазване на околната среда

8

8

1.2. Организация на трудовия процес. Общи принципи

на трудовото законодателство

16

16

1.3. Бизнес – комуникации

24

16

8

1.4. Офис, съобщителна и компютърна техника

16

8

8

1.5. Информационни технологии- Windows, Word, Excel,

Power Point, Internet

40

16

24

ІІ. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

120

68

52

2.1. Микроикономика

24

8

16

2.2. Макроикономика

24

8

16

2.3. Право

32

32

2.4 Обща теория на счетоводството

40

20

20

ІІІ. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

168

92

76

3.1. Чужд език по професията – английски

24

12

12

3.2. Икономика на предприятието

32

16

16

3.3. Финанси

40

24

16

3.4. Статистика

40

24

16

3.5. Пари, банки, парична политика

32

16

16

ІV. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

568

225 343
4.1. Счетоводство на предприятието

222

111 111
4.2. Управленско счетоводство

56

30

26

4.3. Банково счетоводство

41

26

15

4.4. Бюджетно счетоводство

22

12

10

4.5. Търговско счетоводство

40

24

16

4.6 Международни счетоводни стандарти

20

13

7

4.7 Финансов и данъчен контрол

19

19

4.8. Компютърна обработка на финансово – счетоводна

информация

20

10

10

4.9. Производствена практика

128

128
ОБЩО

960

469 491