Учебен план – професия Екскурзовод

Наименование на учебните предмети

Теория

Практика 

   Брой часове

I.

Обща Задължителна професионална подготовка

57

81

138

1.

Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

8

2

10

2.

Трудово-правни и икономически знания; организация на трудовия процес

6

6

12

3.

Комуникационни умения и работа в екип

8

8

16

4.

Делово общуване, организация на работното място и работно време

5

5

10

5.

Работа с компютри; приложни програми, ползване на интернет

30

60

90

II.

ОТРАСЛОВА Задължителна професионална подготовка

170

188

358

6.

Възникване и развитие на туризма в световен мащаб и в България

4

4

8

7..

Структура на туристическата индустрия.

8

8

16

8.

Нормативно-правна уредба в туризма

8

4

12

9.

Маркетинг и мениджмънт в туризма

20

20

40

10.

Счетоводство в туризма

8

16

24

11.

Световно културно-историческо наследство

14

20

34

12.

Алтернативен туризъм

6

14

20

13.

Чужд език по професията

100

100

200

14.

Професионална етика и туристическо поведение

2

2

4

 

III.

СПЕЦИФИЧНА ЗА ПРОФЕСИЯТА „ЕКСКУРЗОВОД“,

СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Професионална подготовка

179

225

404

15

Технология и организация на екскурзоводството

179

195

374

16

Учебна практика

30

30

IV

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

20

40

60

17

Управление на екипи

20

40

60

ВСИЧКО:

426

534

960