Учебен план – професия Аниматор

Наименование на учебните предмети

Теория

Практика

Общ брой

Обща Задължителна професионална подготовка

57

81

138

Здравословни и безопасни условия на труд и  опазване на околната среда.

8

2

10

Трудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия процес.

6

6

12

Комуникационни умения и работа в екип.

8

8

16

Делово общуване, организация на работното място и работното време

5

5

10

Работа с компютри: приложни програми, ползване на Интернет

30

60

90

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

170

188

358

Възникване и развитие на масовия туризъм в света и в България.

4

4

8

Структура на туристическата индустрия

8

8

16

Нормативно-правна уредба в туризма

8

4

12

Маркетинг и мениджмънт в туризма

14

14

28

Счетоводство в туризма

8

16

24

Световно културно-историческо наследство

14

20

34

Алтернативен туризъм

6

14

20

Чужд език по професията

100

100

200

Професионална етика и туристическо поведение.

8

8

16

СПЕЦИФИЧНА ЗА ПРОФЕСИЯТА
„АНИМАТОР В ТУРИЗМА“,
 СПЕЦИАЛНОСТ „ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ“
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

179

225

404

История на материалната и духовната култура по българските земи

10

10

20

География на туризма

15

15

30

Социален бит и етнография

10

10

20

Технология и организация на екскурзоводското обслужване

25

30

55

Култера на речта, комуникативност и сценично поведение

15

15

30

Сценографи, грим и костюми

15

15

30

Технология и организация на спортно-развлекателната дейност в туризма

12

12

24

Туристическа анимация

72

78

150

Охранителни мерки и безопасност

5

10

15

Учебна практика

30

30

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

20

40

60

Управление на екипи

20

40

60

ВСИЧКО:

426

534

960