Екскурзоводско обслужване – професия “Екскурзовод”

Удостоверение за придобиване на трета степен на професионална квалификация, след полагане на Държавен изпит.

Изисквания:

 • завършено средно образование

Цел на обучението: придобиване на професионални компетенции за упражняване на професията „Екскурзовод“.

Знания:

 • основните правила за безопасна работа
 • правата и задълженията си, съгласно Кодекса на труда и нормативната база в туризма, договорните отношения между работодател и работник
 • ролята и мястото си при решаване на проблеми, вземане на решения и участието в работата на екипа
 • общите икономически принципи за организация и развитие на туризма
 • основните моменти от културологията и приципите на делово общуване
 • общите правила за работа с компютър
 • стандарта на обслужване на различните работни места – на открито, в автобуса, в музея, в хотела, в зала и по туристическите обекти
 • терминологията на туристическото обслужване
 • хигиенни изисквания за местата, посещавани от туристите
 • специфичните условия на туроператорската и турагентската дейност
 • основните принципи на маркетинга и рекламата
 • паспортните, митнически и гранично-пропускателни формалности
 • българските и европейски разпоредби в областта на пътническия транспорт

Придобити умения:

 • да провежда екскурзии в страната и чужбина, изнасяйки екскурзоводски беседи според зададения маршрут
 • да използва чужд език по време на работа
 • да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания
 • да прилага комуникативни умения
 • да прилага технологията на туристическото обслужване
 • да оперира с техническите съоръжения
 • да прилага правната уредба в туризма
 • да работи с чуждестранни туристи
 • да използва ефективни средства за комуникация, да прави отчет на извършената работа
 • да ползва специализирани програмни продукти в интернет
 • да осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на задълженията си
 • да прилага системите на организация на труда
 • да води оперативна, статистическа и счетоводна дейност
 • да изпълнява функции на водач, придружител, преводач, организатор, аниматор по време на пътуване, отговорник по трансфери и настаняване
 • стриктно да следи за предоставяне на предварително заплатените от туристите услуги

Общ брой часове: 960 часа ( теория: 426 часа, практика: 534 часа)

Учебен план

selenaconsulting Автор