“Организация на хотелиерството” – професия “Хотелиер”

Удостоверение за придобиване на трета степен на професионална квалификация, след полагане на Държавен изпит.

Изисквания:

 • завършено средно образование

Цел на обучението:

 • професионалното обучение по професия 811010 „Хотелиер”, специалност 8110101 „Организация на хотелиерството”.

Придобити знания

 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения;
 • същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общуване и работа в екип;
 • правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и  времето за почивки;
 • информационните технологии и ползването им в туризма;
 • осъществяването на комуникация на чужд език;
 • основите на пазарната икономика – основните понятия в микроикономиката и макроикономиката;
 • основите на туризма: нормативната база на туризма; управлението на туристическа фирма в пазарни условия; управлението и мотивацията на персонала, ценообразуването, иновациите в туризма;
 • счетоводството и отчетността в туризма;
 • професионалната етика и туристическото поведение;
 • санитарно-хигиенните изисквания в туризма;
 • технологията на хотелиерството: характеристиките на хотелиерството; материалната база в хотелиерството; технологията и организацията на хотелиерското обслужване при предоставянето на основни и допълнителни услуги; организацията, управлението и мотивацията на персонала; ценообразуването, източниците на приходи, видовете разходи, определянето на печалбата и рентабилността; мениджмънта в хотелиерството; стандартите за обслужване и осигуряването на безопасност на туристите;
 • организацията и функционирането на кухнята;
 • организацията и функционирането на ресторанта;
 • организацията и функционирането на преден офис;
 • технологията на допълнителните дейности в туризма.

Придобити умения

 • организирането на процеса на посрещане, настаняване и изпращане на гостите;
 • рекламирането на хотелиерската дейност;
 • спазването на стандартите на обслужване на различните работни места в хотела;
 • контролирането на състоянието и текущото поддържане на: стаите за гости, общите помещения, служебните офиси и функционалните площи; чистотата и изрядността на униформените и работните облекла на персонала;
 • анализирането и контролирането на първичната счетоводна отчетност на рецепцията и на всички работни места с финансова, материална и имущест­вена отговорност;
 • извършването на подбор, оценка и обучение на персонала;
 • осъществяването на професионален контакт с чуждестранни гости;
 • осъществяването на ефективни комуникации и делово общуване;
 • работа с машините и съоръженията в хотелиерството;
 • спазването на трудовата и финансовата дисциплина;
 • работа с офис-техника и ползване на предпазни средства при работа с нея;
 • работа с персонален компютър;
 • прилагането на новите програмни продукти, информационни технологии и системи в туризма;
 • обобщаването, анализирането и оценяването на изпълнението на собствената работа.

selenaconsulting Автор