“Оперативно счетоводство” – професия “Оперативен счетоводител”

трета степен на професионална квалификация
Изисквания:
 • завършено средно образование

Цел на обучението:

 • придобиване  на трета степен на професионална квалификация в съответствие с държавните  образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия „Оперативен счетоводител

Придобити знания и умения:

 • ·използва оборудването и офис техниката, като спазва правилата за безопасна работа и не замърсява околната среда;
 • · познава основните икономически категории;
 • · познава стопанското устройство на страната;
 • · разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
 • ·разпознава юридическите форми на предприятията с техните положителни и отрицателни характерни особености; тяхното създаване, преобразуване и закриване;
 • ·различава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник; характеризира отчетните обекти в предприятията;
 • ·познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане;
 • ·познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях;
 • ·познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);
 • ·подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна обработка и за анализ на финансовото състояние;
 • ·планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;
 • ·умее да попълва документи при кандидатстване на работа, заявления и молби към работодателя във връзка с трудовото законодателство;
 • ·познава структурата на предприятието и може да открои ролята на оперативния счетоводител за спазване на финансовата дисциплина;
 • работи в екип, спазва етични норми на поведение;
 • ·съзнава необходимостта от непрекъснато осъвременяване на знанията и уменията, като се старае да повишава квалификацията си;
 • ·работи с изчислителна и офис техника: калкулатор, телефон, факс, скенер, копирно оборудване, машина за унищожаване на документи;
  използва: текстообработваща програма, електронна таблица, база данни, намира информация в интернет; получава и изпраща писма, сканирани документи чрез електронна поща;
 • ·разчита документи на чужд език и осъществява комуникация на чужд език по повод възникнали обстоятелства, свързани с изпълнявани задачи.
 • ·познава отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните актове, регламентиращи тяхната дейност; опознава организацията и структурата на предприятията в различните отрасли;
 • ·разграничава правата и задълженията на длъжностните лица в йерархията на стопанските единици; характеризира отчетните обекти в предприятията;
 • ·познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане;
 • ·познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях; познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);
 • ·подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна обработка и за анализ на финансовото състояние;
 • ·планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;
 • ·умее да разпределя работата в екипа и помощния персонал, осигурява помощ и контрол на същия, подсигурява своевременното приключване на планираните дейности в срок.
 • ·знае характеристиката на отчетните обекти в предприятието и тяхната класификация;
 • ·спазва изискванията и регламентите на нормативните актове за признаване, оценка и счетоводно отчитане на отчетните обекти в предприятието;
 • ·познава правилата за организация на счетоводната дейност във всички сфери на стопанството;
 • знае характеристиката на международните сделки и сделките в рамките на ЕС и може да организира счетоводното им отчитане в предприятието;
 • ·познава документооборота на стопанската дейност в предприятието и текущото счетоводно отчитане на протичащите стопански операции и процеси;
 • ·познава изискванията на финансовия и данъчния контрол върху дейността на предприятията;
 • ·планира и организира своята дейност в съответствие със сроковете, които са нормативно определени или поставени от прекия ръководител;
 • ·съставя, обработва, сортира и съхранява работна (счетоводна) документация на конкретно работно място в предприятието;
 • ·работи със специализиран счетоводен програмен продукт и с програмните продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация – НАП, НОИ и др.;
 • ·проявява инициативност за подобряване на финансовата дисциплина и отчетност.

Общо брой часове: 960 часа (теория:  469 часа, практика: 491 часа)

selenaconsulting Автор