Курс по Правна Култура

Цели на курса:

– придобиване на основни познания за българската правна система;

– общо ориентиране в основните видове процедури пред администрацията и съдилищата;

– запознаване с някои особености при най-честите видове правни сделки;

– запознаване на курсистите с възможностите и институциите, които защитават правата им.

За кого е предназначен курса:

– за хора, които често се сблъскват с администрацията или с правни процедури;

– за хора, които сключват правни сделки на голяма стойност;

– за хора, които се налага да работят в ситуации с висок риск от измама или договорно неизпълнение;

– за служители, които работят с потребители и се налага да познават правната уредба на защитата им.

Продължителност на курса – 6 занятия с продължителност по 2 академични часа /90 минути/. Курсът се води от дипломиран юрист.

Кратко описание на съдържанието на курса:

1. Въведение в правото – описание на правото като система за разрешаване на спорове. Запознаване с българската съдебна система, средствата за извънсъдебна защита и начините за получаването им. Запознаване с извънправните методи за разрешаване на спорове и тяхната прибложимост. Кратко въведение по въпросите на международното право – запознаване с обхвата на държавния суверенитет и правните отношения с международен елемент, които не се покриват от него.

2. Въведение в публичното право. Запознаване с основните принципи на публичното право. Кратко въведение в материята на защита на основните права и методите за решаване на конфликти между основни права. Запознаване с понятията за административен орган и административен акт. Методи за защита срещу незаконни актове на администрацията по съдебен и извънсъдебен път.

3. Въведение във вещното право – Запознаване с правото на собственост и ограничените вещни права. Въведение в материята на съсобствеността и етажната собственост. Запознаване с правното значение на владението на вещи и неговите последици (придобивна давност, право на защита на владението). Запознаване със способите за придобиване на вещни права, включително по наследство. Представяне на оснвоните методи за защита на собствеността, включително системата на вписванията и други правни аспекти на сделките с недвижими имоти. Предварителни договори.

4. Договорно право – Понятие за договор и описание на правното му значение и действието му. Запознаане с понятието за недействителност на договора и случаите, в които договорите не обвързват. Изясняване на понятието за договорно неизпълнение и дължима грижа при договорите. Запознаване с възможностите за защита срещу договорно нарушение, включително способите за самопомощ. Изясняване на някои аспекти на договора за продажба.

5. Защита и удовлетворяване на гражданските права – Запознаване с формите на защита пред съда и другите способи за защита на правата, както и с имуществените гаранции за гражданските права. Описание на отговорността за разноски. Въведение в системата за правна помощ. Запознаване с начините за предварителна защита на правата и обезпечаване на изпълнението на договори и други имуществени задължения. Описание на основните способи за принудително изпълнение на задължения и защитата срещу принудително изпълнение.

6. Наказване – Въведение в понятието за престъпление и административно нарушение и правомощията на органите, натоварени с борбата срещу тях. Имуществени последици на престъплението и административното нарушение. Въведение в понятието за вина и значението на вината според българското право. Описание на основните обстоятелства, които изключват наказването, и начините за самозащита срещу престъпни посегателства.

selenaconsulting Автор