Подготовка за изпит за придобиване на правоспособност за екскурзоводи

    Подготвка за изпит за придобиване на правоспособност за ЕКСКУРЗОВОД  към Министерство на туризма. Oбучението е  в ТРИ МОДУЛА. Продължителност и време на провеждане Модул 1: 7-10 октомври, 2019 г.,  (18,00 – 20,30 ч), общо 12  часа,  цена  –  96 лв  Модул 2 : 15 – 17 октомври, 2019 г. (18,00 – 20,30 ч), общо […]

“Оперативно счетоводство” – професия “Оперативен счетоводител”

трета степен на професионална квалификация Изисквания: завършено средно образование Цел на обучението: придобиване  на трета степен на професионална квалификация в съответствие с държавните  образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия „Оперативен счетоводител” Придобити знания и умения: ·използва оборудването и офис техниката, като спазва правилата за безопасна работа и не замърсява околната среда; · познава основните […]

“Организация на хотелиерството” – професия “Хотелиер”

Удостоверение за придобиване на трета степен на професионална квалификация, след полагане на Държавен изпит. Изисквания: завършено средно образование Цел на обучението: професионалното обучение по професия 811010 „Хотелиер”, специалност 8110101 „Организация на хотелиерството”. Придобити знания основните правила за здравословни и безопасни условия на труд; нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения; същността, правилата и изискванията за […]

“Туристическа анимация ” – професия “Аниматор в туризма”

Удостоверение за придобиване на трета степен на професионална квалификация, след полагане на Държавен изпит. Изисквания: завършено средно образование Цел на обучението: придобиване на професионални компетенции – теоретични знания, практически умения и професионално- личностни качества за успешно упражняване на професията „Аниматор”. Придобити знания  география, история и култура на България; стандарта на анимационното обслужване; технологичните процеси на […]

Екскурзоводско обслужване – професия “Екскурзовод”

Удостоверение за придобиване на трета степен на професионална квалификация, след полагане на Държавен изпит. Изисквания: завършено средно образование Цел на обучението: придобиване на професионални компетенции за упражняване на професията „Екскурзовод“. Знания: основните правила за безопасна работа правата и задълженията си, съгласно Кодекса на труда и нормативната база в туризма, договорните отношения между работодател и работник […]